Meldekultur i helsetjenesten

Helsepersonells frykt for reaksjoner fra tilsynsmyndigheten har betydning, selv om det i realiteten er en lav andel av meldingene som resulterer i vurdering av om enkeltindivider har handlet i strid med lover og regler. I Helsetilsynets rapport Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2001–2007 finnes oversikt over meldefrekvensen i perioden for de enkelte helseforetak. Helsetilsynet skriver om sykehus som har rapportert mange uønskede hendelser at «mange meldingar kan vere eit uttrykk for ein god meldekultur og eit kvalitetsarbeid som fungerer

Hvordan oppnå god meldekultur?

Five actions to improve patient safety reporting (NHS) angir følgende 5 viktige poenger for å bedre få til registrering av uønskede hendelser:

  1. Gi tilbakemelding til de ansatte som registrerer uønskede hendelser
  2. Ha fokus på læring og system, ikke på skyld
  3. Engasjer frontlinjepersonell
  4. Gjør det enkelt å registrere hendelser
  5. Gi det å rapportere hendelser betydning

Måling av sikkerhetskultur

Pasientsikkerhetskultur, presentasjon fra Pasientsikkerhetskonferansen 2008 av Ellen Tveter Deilkås, Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning.

Psychometric properties of the Norwegian version of the SafetyAttitudes Questionnaire (SAQ), Generic version (Short Form 2006), Ellen Tveter Deilkås og Dag Hofoss, BMC Health Services Research 2008, 8:191.

Anbefalt lesing

Medisinstudentar og legar sine haldningar til medisinske feil og pasientskade, P Paulsen G Brattebø, Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126:2129-32.

Bruk av advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet, O Molven, J Holmboe, K Cordt-Hansen, Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 12.