Forekomst av uønskede hendelser i sykehus

Tap av liv og helse hos pasienter på grunn av uønskede hendelser i sykehus er et av de største risikoområdene i den vestlige verden. Retrospektive journalstudier gjennomført i en rekke land har påvist forekomst av uønskede hendelser i følgende andel av sykehusinnleggelsene:

 • Sverige            8,6 %
 • USA                3,2 – 5,4 %
 • Australia          10,6 – 16,6 %
 • Storbritannia    11,7 %
 • Danmark          9 %
 • New Zealand    12,9 %
 • Canada            7,5 %
 • Japan              11 %

Hvis man antar omtrent samme forekomst i Norge, kan de årlige tapene disse hendelsene medfører i norske sykehus i følge Peter F. Hjort regnes om til:

 • ca 2000 dødsfall
 • ca 15 000 invalidiserende skader
 • ca 490 000 ekstra liggedøgn
 • ca 2 milliarder kroner i ekstra utgifter

I den siste journalstudien (Sverige, 2008) fant man ved granskning av 1967 pasientjournaler 10 dødsfall og 26 skader med varige mén. Omregnet til nasjonale tall for Sverige tilsvarer dette at uønskede hendelser årlig medfører 630 000 ekstra liggedøgn.

Med en viss variasjon hevdes det i studiene at ca 50 % av de påviste hendelsene kunne ha vært unngått, relatert til «the current level of expected performance».

Referanser:

Utilsigtede hændelser på danske sygehuse, DSI Institut for Sundhedsvæsen, 2001.

Vårdskador på sjukhus är vanliga, Michael Soop et. al, Läkartidningen nr 23, 2008 volym 105.

Uheldige hendelser i helsetjenesten, Peter F. Hjort, 2004.